Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja
18. svibnja 2021.
esavjetovanja
E-savjetovanje Nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“
2. lipnja 2021.
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja
18. svibnja 2021.
esavjetovanja
E-savjetovanje Nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“
2. lipnja 2021.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
Braće Radić 2
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

KLASA: 112-01/21-01/1
UR.BROJ: 2189/02-07/04-21-2
U Slatini, dana 27. svibnja 2021. godine

 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA NA NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

 

Kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-01/21-01/1, URBROJ: 2189/02-07/04-21-1 od dana 5. svibnja 2021. godine) pozivaju se da pristupe pismenom testiranju dana 2. lipnja 2021. godine u 8:00 sati te usmenom testiranju u 12:00 sati istog dana.

Testiranja će se održati u Maloj vijećnici Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, Slatina.

 

R.B. IME I PREZIME
1. Valentina Volf
2. Snežana Paripović Gut
3. Neda Brnas
4. Marijana Kuzman
5. Ariana Dudović
6. Petra Knežević-Mališ
7. Anita Pipić
8. Anja Fosić
9. Barbara Poljak
10. Martina Budiša

 

Testiranje za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata uključuje:
– provjeru znanja na poslovima vezanim uz pripremu poslovnog plana, pripremu projekata iz različitih javnih poziva i natječaja ministarstava, agencija i slično.
– engleski jezik.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

V.D. RAVNATELJICE
Marija Boroša

Skip to content