POLJOPRIVREDA

KORISNE INFORMACIJE

Poljoprivreda je strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske.

Poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te
 • druga pravna osoba.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) najzastupljeniji je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.    

Ukoliko je nositelju i/ili članovima OPG-a djelatnost poljoprivrede jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova postaju obveznici zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Nositelj OPG-a do određenog iznosa primitaka ima mogućnost biranja načina plaćanja poreza na dohodak:

 • do 80.500 kn nije obveznik poreza na dohodak
 • od 80.501 do 149.500 kn može porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu
  - vodi evidenciju samo na Obrascu KPR (Knjiga prometa - upisuje sav promet, gotovinski i negotovinski, dnevno ažurno)
 • iznad 149.500 kn dohodak utvrđuje temeljem podataka iz poslovnih knjiga
  - knjige: KPI, Obrazac DI, Obrazac TO, Knjiga prometa za naplatu u gotovini
 • iznad 300.000 kn obvezan je ulazak u sustav PDV-a
  - još i knjige U-RA i I-RA i druge PDV evidencije
  - za ostvareni prihod do 3 mil. kn stopa poreza na dobit iznosi 12 %, a za ostvareni prihod jedak ili veći od 3 mil. kn stopa poreza na dobit iznosi 18 %

OPG mora voditi Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (prema Pravilniku o prodaji VPP na OPG-u) – bez obzira je li obveznik poreza na dohodak i bez obzira vodi li knjige ili je paušalist.

Ruralni razvoj financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Poljoprivrednicima na raspolaganju stoji Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kojim je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito. Isto se može realizirati kroz mikro i male zajmove za ruralni razvoj koji se mogu dobiti po kamatnoj stopi od 0,5 %, a maksimalni iznos zajma iznosi 50.000,00 €. Ostale uvjete za dobivanje zajma potražite ovdje.

ISKAZ INTERESA - PRISTUPNICA ZA SURADNJU

Organizacija / institucija / tvrtka / udruga / fizička osoba koja se prijavljuje?

POLJOPRIVREDA

NATJEČAJI