Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

Zahtjev se šalje poštom na adresu Gradska razvojna agencija Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina ili elektronskim putem na e-mail adresu: info@gras.com.hr.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE:

Mirela Prlić (zamjenik službenika za informiranje: Anita Pipić)
Gradska razvojna agencija Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Tel: 033/400 414
e-mail: info@gras.com.hr

Klikom na poveznicu preuzmite dokument:

VAŽNE POVEZNICE:

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: