Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

Zahtjev se šalje na adresu: Gradska razvojna agencija Slatine, Trg sv. Josipa 10. Zahtjev se može poslati i elektronskim putem na e-mail adresu: info@gras.com.hr

Klikom na poveznicu preuzmite dokument:

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
  • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

27. ožujka 2023.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21), u skladu s člankom 84. Zakona o gospodarenju otpadom, […]
28. siječnja 2022.

Odluka o visini naknade – pristup informacijama

Klikom na poveznicu preuzmite dokument: Odluka o visini naknade – pristup informacijama (.pdf)
28. siječnja 2022.

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Klikom na poveznicu preuzmite dokument: ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA INFORMIRANJE (.pdf)