Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”

Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”
27. kolovoza 2021.
Sektoru mljekarstva 20 milijuna kuna pomoći u koronakrizi
9. rujna 2021.
Nacrt ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”
27. kolovoza 2021.
Sektoru mljekarstva 20 milijuna kuna pomoći u koronakrizi
9. rujna 2021.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”

Završeno je e-savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije” koji će se financirati iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financirat će se projekti koji se odnose na programsko područje: Obnovljiva energija, a koje predlaže subjekt hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalna ili nekomercijalna organizacija, kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba.

Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

Cilj Programa : “Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe”

Ishodi :

Ishod 2 – “Povećana proizvodnja obnovljive energije”

Neposredni rezultati :

Neposredni rezultat 2.1 – “Ugrađeni kapaciteti za korištenje obnovljive energije”

Neposredni rezultat 2.2 – “Ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljive energije”

Bilateralni neposredni rezultat 1 : “Povećana suradnja između subjekata u državi korisnici i državama donatorima” (Island, Lihtenštajn i Norveška)

Iznos alokacije za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 3.000.000,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 200.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 1.300.000,00 EUR.

Iznos potpore odnosi se samo na programski doprinos (isključujući doprinos prijavitelja) i odnosi se na cjelokupni proračun projekta, a ne na proračun pojedinog projektnog partnera. Uspješni prijavitelj (Nositelj projekta) treba osigurati sufinanciranje projekta.

Stopa bespovratnih sredstava za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:

 • 30 % ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
 • 40 % za srednje poduzetnike i
 • 50 % za male poduzetnike za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora.

Stopa bespovratnih sredstava za izradu studija zaštite okoliša iznosit će 50 % ukupno prihvatljivih troškova neovisno o veličini poduzetnika.

Maksimalna stopa bespovratnih sredstava iznosit će 85 % za sljedeće aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administraciju,
 • Promocije i vidljivosti povezane s postizanjem rezultata 2.2. i
 • Povezane s pripremom tehničke dokumentacije projekta.

Stope bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije:

 • Za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama, stopa bespovratnih sredstava iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta.
 • Za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama, stopa bespovratnih sredstava iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta, bez prekoračenja maksimalnog iznosa koji se može dodijeliti za projekt,
 • Za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

Prihvatljivi nositelji projekta/prijavitelji: bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partneri: bilo koji javni ili privatni subjekt , komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme trajanja projekta: Planirano (prihvatljivo) vrijeme trajanja provedbe projekta je od 12 do 24 mjeseca, ali ne nakon 30. travnja 2024. godine.

Prihvatljivo područje projekta: Odabrani projekti provodit će se na području Hrvatske. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora. Teritorijalni raspon i mjesto provedbe ograničeni su na kontinentalno područje (hrvatski dio Panonskog bazena i njegovo rubno područje) na temelju karte gustoće toplinskog toka i karte geotermalnih gradijenata. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu se provoditi na teritoriju države donatora.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada tehničke dokumentacije za proizvodnju geotermalne energije,
 • Upravljanje i administriranje projekta i
 • Promocija i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

 Prihvatljivi izravni troškovi:

 • Troškovi osoblja koje radi na projektu,
 • Putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu,
 • Trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima nositelja projekta i projektnog partnera te je općenito prihvaćen za predmete iste vrste,
 • Troškovi potrošnog materijala i potrepština,
 • Troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane nositelja projekta i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela provedena u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi,
 • Troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.

Prihvatljivi neizravni troškovi: Svi prihvatljivi troškovi koje Nositelj projekta i/ili projektni partner/partneri ne mogu izravno pripisati projektu, ali koje računovodstveni sustav može identificirati i opravdati kao nastale troškove u okviru prihvatljivih izravnih troškova pripisanih projektu. Nositelj projekta i projektni partner/partneri izračunavaju neizravne troškove kao paušalnu stopu do 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja bez potrebe za daljnjim zahtjevom Upravitelju Programa da provede izračun radi utvrđivanja primjenjive stope.

Dokumentacija prihvatljiva za izradu

Prvi set tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju:

 • Studija geotermalnog potencijala;
 • Prijedlog za objavu poziva za nabavu;
 • Javni natječaj za dozvolu za istraživanje;
 • Ponuda;
 • Odluka o odabiru;
 • Dozvola za istraživanje geotermalne vode;
 • Zaključivanje sporazuma (ugovor između naručitelja i ponuditelja).

Drugi set tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju:

 • Idejni projekt;
 • Rješenje idejnog projekta;
 • Studija utjecaja na okoliš;
 • Rješenje o prihvatljivosti za okoliš;
 • Osnovni dizajn;
 • Dokazi o uređenim imovinskim odnosima;
 • Lokacijska dozvola;
 • Projekt bušenja istražnih bušotina;
 • Rješenje o pregledu projekta bušotine;
 • Bušenje.

Treći set tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju:

 • Izjava o komercijalnom otkriću;
 • Studija o stanju rezervi;
 • Rješenje o utvrđivanju količine i kakvoće rezervi;
 • Idejni projekt;
 • Odobrenje idejnog projekta;
 • Potvrda o usklađenosti s prostornim planom;
 • Studija utjecaja na okoliš;
 • Rješenje o prihvatljivosti za okoliš;
 • Osnovni dizajn;
 • Lokacijska dozvola;
 • Studija o stanju rezervi;
 • Naredba o utvrđivanju količine i kvalitete rezervi;
 • Rješenje o određivanju eksploatacijskog polja;
 • (dodatni) projekt razvoja i proizvodnje;
 • Nalog o pregledu (dodatnog) projekta razvoja i proizvodnje;
 • Dokazi o uređenim imovinskim odnosima;
 • Licenca za proizvodnju;
 • Sporazum o proizvodnji geotermalne vode;
 • Glavni projekt gradnje;
 • Građevinska dozvola.

Četvrti set tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju:

 • Tehnička dokumentacija za infrastrukturu za grijanje/hlađenje i veze prema sustavu daljinskog grijanja, zgradama ili bilo kojem drugom mjestu komercijalne uporabe.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content