Ponovno dostupni Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Obavijest kanidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o promjeni termina održavanja usmenog testiranja
4. srpnja 2022.
Investicijski zajam iz NPOO
7. srpnja 2022.
Obavijest kanidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o promjeni termina održavanja usmenog testiranja
4. srpnja 2022.
Investicijski zajam iz NPOO
7. srpnja 2022.

Ponovno dostupni Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) na svojoj internetskoj stranici objavila je da su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru ponovno dostupni financijski instrumenti „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“.

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

  • Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma,
  • Ulaganje u obrtni kapital 100% kod Mikro zajmova za obrtna sredstva za ruralni razvoj.

 

Prihvatljive aktivnosti za financiranje prema prihvatljivim tipovima operacija:

Tip operacije Prihvatljive aktivnosti

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:

•        poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;

•        novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies);

•        restrukturiranje i modernizaciju farmi

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na:

•        povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;

•        modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitete i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva vezana uz:

•        aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;

•        tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;

•        pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;

•        turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:

1.       ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);

2.       ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni, pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;

3.       ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportsko-rekreativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva:

•        povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;

·         koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja:

·         je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;

·         se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva

 

 

Prihvatljivi korisnici prema prihvatljivim tipovima operacija:

Tip operacije Prihvatljive aktivnosti

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i /ili u Jedinstveni registar životinja (Animal Register), uključujući proizvođačke grupe i organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, upisane u navedeni Upisnik/Registar
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i /ili u Jedinstveni registar životinja (Animal Register)
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i /ili u Jedinstveni registar životinja (Animal Register), uključujući proizvođačke grupe i organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, upisane u navedeni Upisnik/Registar

Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost, upisani u Upisnik poljoprivrednika, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za zajam;

Krajnji primatelj mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje

Krajnji primatelj dužan je dostaviti dokaz da temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ostvaruje najmanje 20% ukupnih prihoda (što ne uključuje prihode ostvarene po osnovi izravnih plaćanja)

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede;

Udruženja šumoposjednika;

MSP licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva MSP registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima

 

Iznos i uvjeti otplate:

Osnovni uvjeti Mikro zajmovi za ruralni razvoj Mali zajmovi za ruralni razvoj
  Investicijski zajam Zajam za obrtna sredstva Investicijski zajam
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 100.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima Minimalno 50% investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima od 1 godine do 3 godine uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima

Minimalno 50% investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u podizanje novih višegodišnjih nasada ili u sektor turizma u ruralnim područjima

Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade.

 

Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja:

Indeks razvijenosti Kamatne stope
Mikro zajam za ruralni razvoj Mali zajam za ruralni razvoj
Investicijski Za obrtna sredstva Investicijski
I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave 0,1 % 0,5 % 0,1 %
V., VI.,VII., VII. skupina jedinica lokalne samouprave 0,25 % 0,5 % 0,25 %

 

Otplata zajma vrši se u kvartalnim ratama.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice krajnjih primatelja zajma i vlasnika. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Skip to content