Financijski instrumenti za ruralni razvoj

ESIF zajmovi
7. kolovoza 2019.
Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
30. kolovoza 2019.
ESIF zajmovi
7. kolovoza 2019.
Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
30. kolovoza 2019.

Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Financijski instrumenti Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a sufinancirani su iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Zajmove odobrava HAMAG-BICRO za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

Financijski instrumenti namijenjeni su za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te za ulaganja u obrtni kapital (najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma).

Prihvatljive aktivnosti za financiranje prema prihvatljivim tipovima operacija:

Tip operacije Prihvatljive aktivnosti
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

 

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:

•        poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;

•        novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies);

•        restrukturiranje i modernizaciju farmi

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:

•        povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;

•        modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitete i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda
6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz:

•        aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;

•        tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;

•        pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;

•        turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:

1.       ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);

2.       ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni, pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;

3.       ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportsko-rekreativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

•        povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;

·         koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva

8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja:

·         je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;

·         se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva

Neprihvatljive aktivnosti za financiranje:

 • Ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina;
 • Ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa;
 • Ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog gospodarstva;
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije;
 • Trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije;
 • Financiranje PDV-a;
 • Refinanciranje postojećih obveza;
 • Podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO;
 • Investicije koje služe u osobne svrhe;
 • Izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja krajnji primatelj;
 • Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • Kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba;
 • Kupnja osobnih vozila;
 • Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje;
 • Djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora.

Krajnji primatelji financijskih instrumenta su subjekti malog gospodarstva prema uvjetima prihvatljivosti krajnjih primatelja propisanim u mjerama PRR 2014.-2020.:

 • u okviru Mjere 4 iz PRR 2014.-2020.
  • u sektoru poljoprivrede to je fizička ili pravna osoba te skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te
   • druga pravna osoba;
  • u sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva, koji je fizička ili pravna osoba, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te
   • druga pravna osoba;
 • u okviru Mjere 6 iz PRR 2014.-2020.
  • mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a (član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diversifikacije), što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo te
   • druga pravna osoba;
 • u okviru Mjere 8 iz PRR 2014.-2020.
  • u sektoru šumarstva to je šumoposjednik koji je fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje.

Opći uvjeti prihvatljivosti krajnjeg primatelja Financijskih instrumenata:

 • Krajnji primatelj mora biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika;
 • Krajnji primatelj mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za kredit;
 • Krajnji primatelj mora imati više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava;
 • Krajnji primatelj mora imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;
 • Krajnji primatelj nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
 • Krajnji primatelj nema nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovorio reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
 • Ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u drugim relevantnim registrima/upisnicima;
 • U trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma krajnji primatelji moraju imati registrirano mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam isplaćen mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj;
 • Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split;
 • Krajnji primatelj ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o državnoj potpori;
 • Krajnji primatelj mora ispuniti kriterij ekonomske veličine:
 1. za tip operacije 4.1.1.
  • Minimalno 6.000 EUR u sektoru voća, povrća i cvijeća;
  • Minimalno 8.000 EUR u ostalim sektorima (uvjet se ne odnosi na poljoprivredne zadruge i proizvođačke organizacije);
 2. za tip operacije 6.4.1.
  • Minimalno 2.000 EUR.

Iznos i uvjeti otplate:

Osnovni uvjeti Mikro zajmovi za ruralni razvoj Mali zajmovi za ruralni razvoj
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

 

Otplata zajma vrši se u kvartalnim ratama (jednaka glavnica i pripadajuće kamate).

Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja, odnosno jedinicom lokalne samouprave po stupnju razvijenosti.

Indeks razvijenosti Kamatna stopa
I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave 0,5 %
V., VI.,VII., VIII. skupina jedinica lokalne samouprave 1,0 %

 

Iznimno od navedenog, za mljekarski sektor (uz uvjet da se minimalno 50 % investicije odnosi na ulaganje u predmetni sektor) tj. za primarne proizvođače mlijeka u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivače (mljekare i sirane), kamatna stopa će biti 0,1 % neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice krajnjih primatelja zajma i vlasnika. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Korištenje sredstava zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Krajnji primatelji su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama predmetnih Financijskih instrumenata.

Skip to content