Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
10. kolovoza 2023.
Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje
11. kolovoza 2023.
Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
10. kolovoza 2023.
Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje
11. kolovoza 2023.

Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave Javnog natječaja
 • upisana glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra
 • ima proizvodnju u području djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave Javnog natječaja
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
 • ostvario je pozitivan financijski rezultat u 2022. godini
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i srpnju 2023. godine
 • nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, te ako je primjenjivo isto i za poduzetnike koji pripadaju kategoriji „Jedan poduzetnik“ s podnositeljem prijave
 • koji ne pripada kategoriji „Jedan poduzetnik“ niti je povezana osoba s davateljem ponude/troškovnika i
 • koji ima podmirenu odnosno uređenu financijsku obvezu prema Ministarstvu poljoprivrede s naslova plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Potpora se može dodijeliti za jednu od sljedećih mjera:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • ulaganje u promotivne aktivnosti.

Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je:

 • 100.000,00 EUR za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt
 • 30.000,00 EUR za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
 • 50.000,00 EUR za promotivne aktivnosti.

Rok za podnošenje prijave traje do 4. rujna 2023. godine u 10:00 sati.

Skip to content