Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2023. godinu
17. siječnja 2023.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2023.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2023. godinu, dana 16. siječnja 2023. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 108.000,00 eura, a financirat će se najviše 20 projekata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100,00 eura, a najveći 2.600,00 eura.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  1. Aktivnosti u kulturi usmjerene ka povećanju turističke ponude i obilježavanje značajnih datuma za Grad Slatinu, Virovitičko-podravsku županiju i Republiku Hrvatsku,
  2. Izdavanje knjižne građe,
  3. Razvoj kulturnog amaterizma,
  4. Rad u kulturi s djecom i mladima,
  5. Promocija kulturne baštine Grada Slatine,
  6. Festivali i priredbe udruga u kulturi,
  7. Promocija kulturne baštine općenito.

Pod prijaviteljima projekta na ovaj Natječaj podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge u kulturi registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje kulture i imaju prijavljeno sjedište na području Grada Slatine.

Jedan prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Prijave na Natječaj podnose se do 15. veljače 2023. godine.

Obveznu dokumentaciju prijave kao i više informacija o Natječaju potražite OVDJE.

Skip to content