Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarskih kultura
25. rujna 2023.
Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“
29. rujna 2023.
Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarskih kultura
25. rujna 2023.
Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“
29. rujna 2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Republike Hrvatske.

Prihvatljiv podnositelj prijave je:

  • mali šumoposjednik koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi
  • udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 m koja ima gornji sloj od kamena ili tucanika.

Neprihvatljiva su ulaganja u radove održavanja:

  • cesta dužine kraće od 300 m
  • cesta koja je javno dobro, proteže se na dvije ili više katastarskih čestica i duža je od 2.000 m
  • cesta s pristupnim dijelom na katastarskim česticama koje nisu šuma ili šumsko zemljište i čiji dio je duži od 1/3 njezine ukupne dužine i
  • cesta koja prolazi kroz šume u vlasništvu Republike Hrvatske.

Za izvođenje radova održavanja cesta bit će proveden postupak javne nabave do iznosa raspoloživih sredstava.

Rok za podnošenje prijava teče od 2. listopada 2023. godine i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Skip to content