Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike i poljoprivrednike!
21. ožujka 2023.
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
27. ožujka 2023.
Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike i poljoprivrednike!
21. ožujka 2023.
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
27. ožujka 2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Pravo podnošenja prijave ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, koji nema evidentiran dugo po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama prihvatnih šumoposjednika, i to:

  • prirodne obnove šuma
  • umjetne obnove šuma
  • njege šuma
  • podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  • sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
  • zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti, suzbijanje biljnih štetnika, suzbijanje glodavaca, podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda, zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji)
  • održavanje izvora, bunara i cisterni.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2023. godine.

Skip to content