Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
3. srpnja 2020.
Obrtna sredstva HBOR-a za ruralni razvoj
13. srpnja 2020.
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
3. srpnja 2020.
Obrtna sredstva HBOR-a za ruralni razvoj
13. srpnja 2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

 

I. DESTILACIJA VINA U KRIZNIM SLUČAJEVIMA

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove robe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobođenje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako se vino preda na destilaciju.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju ili više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije te destilateri.

Podnositelj prijave mora ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Proizvođač vinskih proizvoda pod uvjetom da je:
 • kao proizvođač vina upisan je Vinogradarski registar i ima prijavljeno stanje zaliha na dan 31. srpnja 2019. godine,
 • tijekom 2019. godine stavljao je vino na tržište,
 • prijavio destilaciju vina u količini najmanje 5.000 litara,
 • vino podrijetlom iz Republike Hrvatske,
 • ne sudjeluje u mjeri Potpora za krizno skladištenje vina;
 1. destilater pod uvjetom da u trenutku podnošenja prijave:
 • je upisan za djelatnost destilacije,
 • raspolaže vlastitom tehnološkom opremom potrebnom za destilaciju vina i dobivanje destilata koji će sadržavati minimalno po litri 70 % vol. alkohola,
 • raspolaže kapacitetom za destilaciju od minimalno 5.000 litara vina/24 sata.

 

Iznos potpore po litri vina definirana je volumnim postotkom alkohola u vinu predanom na destilaciju kako slijedi:

Vol % alkohola u litri vina Iznos potpore (kn/litri vina) Iznos potpore (EUR/litri vina)
od 8,51 do 9,50 4,09 0,54
od 9,51 do 10,50 4,54 0,60
od 10,51 do 11,50 5,00 0,66
od 11,51 do 12,50 5,45 0,72
od 12,51 do 13,50 5,91 0,78
više od 13,51 6,36 0,84

 

Iznos potpore za pokriće transportnih troškova utvrđuje se ovisno o udaljenosti s koje se doprema vino do odabranog destilatera i to:

Udaljenost između sjedišta proizvodnje proizvođača vina i mjesta isporuke na destilaciju Troškovi transporta

(kn/litri vina)

Troškovi transporta

(EUR/litri vina)

25 km ili manje 0,10 0,013
Više od 25 km, ali manje od 100 km ili točno 100 km 0,13 0,017
Više od 100 km, ali manje od 200 km ili točno 200 km 0,16 0,021
Više od 200 km, ali manje od 300 km ili točno 300 km 0,19 0,025
Više od 300 km, ali manje od 400 km ili točno 400 km 0,23 0,030

 

Korisnici mjere s provedbom aktivnosti mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote, a aktivnosti moraju biti dovršene do 14. rujna 2020. godine.

 

 

II. POTPORA ZA KRIZNO SKLADIŠTENJE VINA

Cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja, a ujedno se djelom pokrivaju novostvoreni troškovi vezani uz takvo skladištenje vina koji u redovnim uvjetima ne bi postojali.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju ili više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije.

Podnositelj prijave mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • kao proizvođač vina upisan je Vinogradarski registar i ima prijavljeno stanje zaliha na dan 31. srpnja 2019. godine,
 • tijekom 2019. godine stavljao je vino na tržište,
 • dostavio je informaciju o lokaciji podruma, vrsti i količini vina pripremljenog za tržište, položaj spremnika u podrumu i oznaku spremnika,
 • ponudio je na skladištenje najmanje minimalnu količinu vina od 3.000 litara,
 • skladišti vino podrijetlom iz Republike Hrvatske,
 • ne sudjeluje u mjeri Destilacija vina u kriznim slučajevima.

Obveza korisnika ove mjere da od datuma utvrđenog u Odluci o odobrenju potpore ne izuzima utvrđenu količinu vina sa skladište i ne stavlja ga na tržište. Minimalno trajanje skladištenja koje se može odobriti iznosi 30 dana, a sve aktivnosti vezane za skladištenje moraju biti dovršene do 12. rujna 2020. godine.

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 8. srpnja 2020. godine i traje do 14. srpnja 2020. godine.

 

Skip to content