Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
20. siječnja 2022.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu
26. siječnja 2022.

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prijave će se razmatrati isključivo ako su udruge:

 • upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva, a za što moraju dostaviti dokaz ukoliko su se sukladno Zakonu o udrugama osnovale u vremenu od manje od 12 mjeseci prije objave Poziva (primjerice, udruge koje su djelovale kao ustrojstvene jedinice udruge s jedinstvenom pravnom osobnosti)
 • upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za prijavu na Poziv koje se mogu provoditi sukladno epidemiološkim mjerama:

 • izravna komunikacija i pružanje podrške i/ili savjetovanja putem telefona i video poziva i sl. (posebice redovita komunikacija s ranjivim i rizičnim skupinama: samci, stariji od 65 godina, osobe koje žive u manjim ili udaljenim sredinama), grupe podrške
 • skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje dodjelu novčane pomoći), (razni oblici izvaninstitucionalne skrbi i pomoći o starijim i bolesnim te općenito osobama iz ciljane skupine teškog socijalnog statusa)
 • savjetodavna i stručna pomoć usmjerena na jačanje osobnih kompetencija pripadnika ciljane skupine (podizanje samopouzdanja i svijesti o brizi za očuvanje fizičkog i psihičkog zdravlja, uspješno suočavanje sa stresom i uključivanje u svakodnevni život, usvajanje zdravih stilova života i sl.)
 • prijevoz hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u potrebi, u slučaju potrebe odlaska liječniku i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima
 • radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša), zapošljavanje iz prihoda djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • rekreativno-stvaralačke aktivnosti (kreativne radionice i sl.)
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje i sl.)
 • sportsko-rekreativne aktivnosti
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi vezano za područja koja su prihvatljiva za financiranje Pozivom
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije i sl.)
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat i
 • druge prihvatljive aktivnosti koje su u skladu s Pozivom izuzev izdavačke djelatnosti poput sufinanciranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (knjige, monografije i sl.), audiovizualnih uradaka o Domovinskom ratu (snimanje dokumentarnih filmova i serijala) te izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja iz Domovinskog rata za koje Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje posebne javne pozive.

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjaka u dijelu provođenja aktivnosti koje se odnose na psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata, o čemu udruga prilaže dokaz o osposobljenosti istoga (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz)
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • zaštitna oprema (maske i dezinfekcijska sredstva)
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • neizravni troškovi (režijski troškovi/troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)
 • promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kuna do najviše 250.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 18. veljače 2022. godine.

Više informacija potražite na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Skip to content