Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
20. siječnja 2022.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu
26. siječnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
20. siječnja 2022.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu
26. siječnja 2022.

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prijave će se razmatrati isključivo ako su udruge:

 • upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva, a za što moraju dostaviti dokaz ukoliko su se sukladno Zakonu o udrugama osnovale u vremenu od manje od 12 mjeseci prije objave Poziva (primjerice, udruge koje su djelovale kao ustrojstvene jedinice udruge s jedinstvenom pravnom osobnosti)
 • upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za prijavu na Poziv koje se mogu provoditi sukladno epidemiološkim mjerama:

 • izravna komunikacija i pružanje podrške i/ili savjetovanja putem telefona i video poziva i sl. (posebice redovita komunikacija s ranjivim i rizičnim skupinama: samci, stariji od 65 godina, osobe koje žive u manjim ili udaljenim sredinama), grupe podrške
 • skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje dodjelu novčane pomoći), (razni oblici izvaninstitucionalne skrbi i pomoći o starijim i bolesnim te općenito osobama iz ciljane skupine teškog socijalnog statusa)
 • savjetodavna i stručna pomoć usmjerena na jačanje osobnih kompetencija pripadnika ciljane skupine (podizanje samopouzdanja i svijesti o brizi za očuvanje fizičkog i psihičkog zdravlja, uspješno suočavanje sa stresom i uključivanje u svakodnevni život, usvajanje zdravih stilova života i sl.)
 • prijevoz hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u potrebi, u slučaju potrebe odlaska liječniku i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima
 • radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša), zapošljavanje iz prihoda djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • rekreativno-stvaralačke aktivnosti (kreativne radionice i sl.)
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje i sl.)
 • sportsko-rekreativne aktivnosti
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi vezano za područja koja su prihvatljiva za financiranje Pozivom
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije i sl.)
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat i
 • druge prihvatljive aktivnosti koje su u skladu s Pozivom izuzev izdavačke djelatnosti poput sufinanciranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (knjige, monografije i sl.), audiovizualnih uradaka o Domovinskom ratu (snimanje dokumentarnih filmova i serijala) te izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja iz Domovinskog rata za koje Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje posebne javne pozive.

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjaka u dijelu provođenja aktivnosti koje se odnose na psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata, o čemu udruga prilaže dokaz o osposobljenosti istoga (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz)
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • zaštitna oprema (maske i dezinfekcijska sredstva)
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • neizravni troškovi (režijski troškovi/troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20 % odobrenog iznosa
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)
 • promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kuna do najviše 250.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 18. veljače 2022. godine.

Više informacija potražite na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Skip to content