Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme

Prijavljena dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
25. svibnja 2022.
Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“
26. svibnja 2022.
Prijavljena dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
25. svibnja 2022.
Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“
26. svibnja 2022.

Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme

Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme.

Predmet navedenog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Grad Slatina je 2018. godine zaključio ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine s ciljem smanjenja količina otpada i sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Grada Slatine. Nabavljeno je ukupno 7750 spremnika različitih veličina odnosno 350 spremnika za biootpad, 3700 spremnika za papir i 3700 spremnika za plastiku koje je Grad Slatina u suradnji sa Slatina kom d.o.o. distribuirao krajnjim korisnicima javne usluge odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada s područja Grada Slatine i prigradskih naselja. S obzirom da se u posljednjih nekoliko godina broj korisnika povećao kao i svijest postojećih korisnika o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te oporabi, uočena je potreba za nabavom dodatnih spremnika za biootpad, papir i plastiku. Putem ovog Javnog poziva Slatina kom d.o.o. nabaviti će 70 spremnika za biootpad koji će biti namijenjeni novim korisnicima odnosno fizičkim osobama koje će koristiti usluge odvoza biootpada. Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno 50 plavih spremnika za papir i 50 žutih spremnika za plastiku nabavljenih putem ovog Javnog poziva distribuirat će se korisnicima pravnim osobama kojima do sada spremnici nisu dodijeljeni.

Planiranom aktivnošću nabave komunalne opreme pridonijet će se unaprjeđenju kvalitete komunalnog standarda te ispunjenju cilja ovog Javnog poziva u smislu smanjenja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Također, pridonijet će podizanju razine komunalne usluge na području Grada Slatine i svijesti korisnika i budućih korisnika o potrebi zaštite okoliša.

Vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga iznosi 58.000,00 kuna.

Skip to content