Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Objavljen poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
21. svibnja 2024.
Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-4/2024)
6. lipnja 2024.
Objavljen poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
21. svibnja 2024.
Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-4/2024)
6. lipnja 2024.

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024).

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21, 142/23).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A– prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
  • MODEL B– prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-24-49) od 10. svibnja 2024. godine.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (vrijedi za MODEL A i MODEL B) najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan, i to:

  • do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
  • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva:

  • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada);
  • nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu;
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti (razdoblje prihvatljivosti troškova započinje danom objave ovog Javnog poziva, a završava 14 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu);
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content