Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini
20. lipnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine organizirala radionicu na temu „Digitalni marketing“
23. lipnja 2023.
Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini
20. lipnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine organizirala radionicu na temu „Digitalni marketing“
23. lipnja 2023.

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Opći cilj Javnog poziva je jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektor.

Prihvatljivi prijavitelj je udruga koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama
 • uskladila je svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu
 • ispunila je ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora
 • ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2023. godinu
 • prijavljuje program koji je besplatan za korisnike
 • osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge
 • udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj
 • udruge koje imaju prethodno iskustvo u promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora.

 

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

 1. osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora
 2. podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti)
 3. provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje su:

 1. ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa)
 2. putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti)
 3. oprema i roba potrebni za provedbu programskih aktivnosti
 4. ostali troškovi, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene), medijske/promidžbene aktivnosti, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.
 5. neizravni troškovi programa su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

Iznos sufinanciranja može iznositi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je do kraja 2023. godine.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 19. srpnja 2023. godine.

Skip to content