Objavljen Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Dani otvorenih vrata udruga
7. lipnja 2021.
Najava 14. Međunarodne konferencije o poduzetništvu
21. lipnja 2021.
Dani otvorenih vrata udruga
7. lipnja 2021.
Najava 14. Međunarodne konferencije o poduzetništvu
21. lipnja 2021.

Objavljen Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju, a cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže na skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja, a ujedno se dijelom pokrivaju novostvoreni troškovi vezani uz takvo skladištenje vina koji u redovnim uvjetima ne bi postojali.

 

Destilacija vina u kriznim slučajevima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju i više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije te destileri.

Prihvatljivi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. proizvođač vinskih proizvoda je u trenutku podnošenja Prijave:
  • kao proizvođač vina upisan u Vinogradarski registar i prijavio stanje zaliha vina na dan 31. srpanja 2020. godine,
  • tijekom 2020. godine stavljao vino na tržište što dokazuje rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu,
  • prijavio vino za destilaciju u količini od najmanje 5.000 l,
  • da je vino podrijetlom iz Republike Hrvatske iz vlastite proizvodnje,
  • ne sudjeluje u mjeri Potpora za krizno skladištenje vina.
 2. destilater je u trenutku podnošenja Prijave:
  • registriran za djelatnost destilacije,
  • raspolaže vlastitom tehnološkom opremom potrebnom za destilaciju vina i dobivanje destilata koji će sadržavati minimalno 70 % vol. alkohola,
  • raspolaže kapacitetom za destilaciju od minimalno 5.000 litara vina/24 sata.

Iznosi potpore prema sadržaju vol % alkohola u litri vina prilikom predaje na destilaciju:

Vol % alkohola u litri vina Iznos potpore (kn/litra vina) Iznos potpore (EUR/litra vina)
od 8,51 do 9,50 4,09 0,54
od 9,51 do 10,50 4,55 0,60
od 10,51 do 11,50 5,00 0,66
od 11,51 do 12,50 5,46 0,72
od 12,51 do 13,50 5,91 0,78
više od 13,51 6,37 0,84

 

Uz navedeno, prijavitelji mogu ostvariti potporu za nadoknadu dijela troškova transporta do destilera u iznosu od 0,10 EUR/litri do 0,23 EUR/litri zavisno o stvarnoj udaljenosti između sjedišta proizvodnje proizvođača vina i mjesta isporuke na destilaciju ali ne više od 400 km.

 

 

Potpora za krizno skladištenje vina

Podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju i više proizvođačkih organizacija te međusektorske organizacije.

Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je kao proizvođač vina upisan u Vinogradarski registar i ima prijavljeno stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2020. godine,
 • da je tijekom 2020. godine stavljao vino na tržište što dokazuje rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu,
 • da je u Prijavi dostavio informaciju o lokaciji podruma, vrsti i količini vina pripremljenog za tržište, položaju spremnika u podrumu i oznaku spremnika,
 • da je ponudio na skladištenje najmanje minimalnu količinu vina od 3.000 litara,
 • da skladišti vino podrijetlom iz Republike Hrvatske iz vlastite proizvodnje,
 • da ne sudjeluje u mjeri Destilacija vina u kriznim slučajevima.

Potpora se može ostvariti u iznosu 2,50 HRK/litri za vino iz vlastite proizvodnje predano na skladištenje u trajanju 60 dana.

 

Rok za podnošenje prijava traje do 30. lipnja 2021. godine.

Skip to content