NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba) – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

[OBAVIJEST] Objavljeni rezultati administrativne kontrole projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj Interreg V-A Mađarska-Hrvatska
6. rujna 2019.
RADIONICA za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja
16. rujna 2019.
[OBAVIJEST] Objavljeni rezultati administrativne kontrole projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj Interreg V-A Mađarska-Hrvatska
6. rujna 2019.
RADIONICA za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja
16. rujna 2019.

NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba) – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 22. Statuta Gradske razvojne agencije Slatine, članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske razvojne agencije Slatine te suglasnosti gradonačelnika Grada Slatine (KLASA:112-01/19-01/11, URBROJ:2189/02-03-02/03-19-2 od dana 11. rujna 2019. godine) Gradska razvojna agencija Slatine objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto  Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba) – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

–           VSS, odnosno magistar struke ili stručni specijalist društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

–           jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–           aktivno znanje engleskog jezika

–           poznavanje rada na osobnom računalu

–           vozačka dozvola B kategorije

 

U vlastoručno potpisanoj zamolbi za posao potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail).

 

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

– kopiju osobne iskaznice

– dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata)

– dokaz o položenom vozačkom ispitu (vozačka dozvola)

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabrani kandidat će predočiti isprave u  izvorniku.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u zamolbi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su priložiti rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Za sva radna mjesta prilikom sklapanja ugovora o radu ugovara se probni rad.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o testiranju kandidata biti će objavljeno na web stranici https://www.gras.com.hr/.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti ispravljeni ili poništeni.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Zamolba s potrebnim prilozima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave s naznakom:

„Za natječaj radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba) – NE OTVARAJ”

na adresu: Gradska razvojna agencija Slatine, Braće Radić 2, 33520 Slatina.

 

U Slatini, 12. rujna 2019.

 

Gradska razvojna agencija Slatine 

Ravnateljica: 

Teodora Fišer

Skip to content