Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
15. ožujka 2021.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini
16. ožujka 2021.
Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
15. ožujka 2021.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini
16. ožujka 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja.

Predmet Poziva je pružanje podrške poslovnim subjektima pogođenima prirodnim nepogodama te iznimno pandemijom COVID-19, pri čemu prednost za ostvarivanje potpore po ovom Pozivu ostvaruju podnositelji s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko- moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Na Poziv se mogu prijaviti:

1. mikro i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata koji su bili korisnici potpore za samozapošljavanje iz prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju te

2. braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga koja se provodila u sklopu prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.

Opći uvjeti Poziva:

 1. podnositelj ima registrirano mjesto poslovanja i obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj odnosno u mjestu pogođenom prirodnom nepogodom na dan proglašenja prirodne nepogode od strane Vlade RH, županije ili općine;
 2. podnositelj je vlasnik poslovnog subjekta (u stopostotnom udjelu) temeljem kojeg podnosi zahtjev i temeljem kojeg je ranije ostvario potporu za samozapošljavanje te je u istom zaposlen u punom radnom vremenu, a ukoliko je podnositelj braniteljska zadruga ista mora imati najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata;
 3. podnositelj nema evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja prema potvrdi nadležne Porezne uprave na dan 31.12.2019. godine, odnosno eventualni dug evidentiran na dan 31.12.2019. godine je podmiren do dana objave ovog Poziva;
 4. podnositelj nema blokiran žiro-račun;
 5. podnositelj nije u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, odnosno za djelatnost nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka, nije donesena odluka o pokretanju postupka likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim je dano odobrenje za rad;
 6. podnositelj nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta nad kojim se provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija;
 7. podnositelj ima uredno izvršene obveze izvješćivanja po prethodno korištenim mjerama Ministarstva hrvatskih branitelja sukladno zaključenim ugovorima na temelju kojih je utvrđeno namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i s te osnove nema evidentiranih dugovanja prema Ministarstvu hrvatskih branitelja;
 8. podnositelj nije u 2020. godini ostvario potporu Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenu samozapošljavanju, novom zapošljavanju, proširenju postojeće djelatnosti ili radu zadruga hrvatskih branitelja;
 9. protiv podnositelja se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH.

Uz ispunjavanje navedenih uvjeta prihvatljivosti i općih uvjeta, podnositelj koji zahtjev podnosi jer je poslovanje pogođeno prirodnom nepogodom, mora imati dokaz da je prijavio štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda, pri čemu na području poslovanja mora biti proglašena prirodna nepogoda od strane Vlade RH, županije ili općine. Zahtjev se može podnijeti temeljem prirodne nepogode koja se dogodila/proglašena je u razdoblju od 11. prosinca 2020. godine do dana objave ovog Poziva.

Uz ispunjavanje navedenih uvjeta prihvatljivosti i općih uvjeta, iznimno je zahtjev za potporu moguće podnijeti zbog pogođenosti poslovanja pandemijom COVID-19, pri čemu podnositelj mora ispuniti i sljedeće uvjete:

 1. dokazati pad prihoda/primitaka od najmanje 60% u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu,
 2. imati minimalno jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme,
 3. biti obveznik poreza na dobit, poreza na dohodak ili paušalnog poreza na dohodak te
 4. obavljati gospodarsku djelatnost u cilju stjecanja dobiti/dohotka.

Potpora iznosi do 15.000,00 kn, uključujući i navedeni iznos.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content