Indikativni plan objave natječaja u 2023.

Djelatnici GRAS-a sudjelovali na radionici “CBA analiza – Analiza troškova i koristi”
6. veljače 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine pripremila niz projekata slatinskim udrugama!
16. veljače 2023.
Djelatnici GRAS-a sudjelovali na radionici “CBA analiza – Analiza troškova i koristi”
6. veljače 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine pripremila niz projekata slatinskim udrugama!
16. veljače 2023.

Indikativni plan objave natječaja u 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja za 2023. godinu.

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA KVARTAL 2023.

TOP 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

I.

M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000  EUR SO, koja sudjeluju u podmjeri 10.1. i/ili mjeri 11 Programa u 2022. godini.

M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“

Prihvatljivi korisnici su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.

I.
STRATEŠKI PLAN ZPP KVARTAL 2023.

73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

PO POTREBI

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) i /ili bolesti životinja

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici:

·         fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

·         fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika, čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR.

Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR.

I.

78.01. Potpora prenošenju znanja

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

I.

78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

I.

72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja.

II.

77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

·         sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

·         sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom

·         nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”

·         sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači).

Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

II.

77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Prihvatljivi korisnici:

·         skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)

·         skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”

·         udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje) ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

II.

77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

II.

77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Uvjeti prihvatljivosti za LAG (kod odabira LAG-a):

•         biti registriran kao udruga

•         imati usklađen statut s odredbama zakona i propisa koji se odnose na rad udruga

•         obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 stanovnika

•         biti cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne samouprave; osim za LAG-ove koji nisu odabrani u programskom razdoblju 2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno povezano područje najmanje 4 jedinice lokalne samouprave (stanje naziva i broja jedinica lokalne samouprave na dan 31. prosinca 2021.)

•         obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje, odnosno naselja unutar LAG-a moraju biti međusobno povezana kopnom, morem ili vodom

•         zabranjeno je preklapanje područja između LAG-ova, odnosno jedno naselje može isključivo pripadati jednom LAG-u

•         sjedište mora biti unutar područja LAG-a

•         imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

•         jedna osoba može predstavljati samo jednog člana u tijela LAG-a

•         fizičke osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku strukturu moraju imati prebivalište dok pravne osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku funkciju moraju imati sjedište ili podružnicu unutar LAG-a

•         tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS moraju imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava

•         tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 40% žena

•         tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 1 mladu osobu (osoba do uključujući 40 godina)

•         zaposlenici upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne

•         (regionalne) samouprave u tijelima LAG-a mogu predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave

•         u tijela LAG-a trebaju se birati reprezentativni i relevantni predstavnici svake pojedine interesne skupine

Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji podnosi prijavu na LAG natječaj:

•         mora imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a prije dana objave LAG natječaja do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti

•         podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

•         ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima

•         biti u rangu mikro ili malog poduzeća, ako je primjenjivo ovisno o vrsti intervencije

•         mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja ili dokazati pravni interes nad građevinom/ zemljištem koja je predmet ulaganja

•         biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta koji su navedeni u nacionalnim provedbenim aktima koji će regulirati provedbu LEADER-a te u LRS i LAG natječaju

•         ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarenje potpore

•         ne smije imati povezana ili partnerska poduzeća na jednom LAG natječaju

•         ne smije davati lažne podatke kod prijave na LAG natječaj.

II.

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije.

Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

III.

73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici te udruge šumoposjednika.

IV.

73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

IV.

73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

IV.
Skip to content